“ இடரினும் தளரினும்” தாரை தப்பட்டை

தாரை தப்பட்டை படத்தில் இடம்பெறும் “இடரினும் தளரினும்” பாடல் மிகவும் உருக்கமானது..

Comments

comments