“ இடரினும் தளரினும்” தாரை தப்பட்டை

தாரை தப்பட்டை படத்தில் இடம்பெறும் “இடரினும் தளரினும்” பாடல் மிகவும் உருக்கமானது..

Share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page